Newsletter

Dane osobowe autorów artykułów, recenzentów, członków rady naukowej, prenumeratorów i partnerów wydawnictwa Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 nr 1182 ze zm.).

Prawa autorskie do artykułów przysługują autorom, którzy upowszechniają je w systemie otwartego dostętu na warunkach licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY 4.0).

Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu do publikacji w są następujące:
 • zgodność tematyki z profilem czasopisma;
 • przydatność podjętych badań dla nauki i techniki; 
 • aktualność i oryginalność podjętej problematyki;
 • wartość merytoryczna tekstu;
 • jakość badań własnych;
 • właściwa nomenklatura, metody, materiał ilustracyjny i źródła literaturowe;
 • przygotowanie tekstu zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi (informacje dla autorów).

Recenzja naukowa dokonywana przez specjalistów (ang. peer-review) leży u podstaw publikacji naukowych. Zespół czasopisma Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin dba o utrzymanie jakości publikowanych artykułów zgodnie z międzynarodowymi standardami w tym zakresie.

W wykrywaniu i zapobieganiu plagiatowi pomocnym dla naszego kwartalnika jest:

 • specjalistyczna wiedza członków międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma uznanych w poszczególnych dyscyplinach;
 • odpowiedni dobór recenzentów;
 • publikacja wszystkich artykułów w systemie open access;
 • indeksacja w bazach danych czasopism naukowych
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji nt. źródeł finansowania badań przedstawionych w artykule.

W sytuacji wykrycia plagiatu, redakcja kwartalnika podejmuje stosowane działania mające na celu wykazanie nieuczciwości naukowej autorów, łącznie z poinformowaniem odpowiednich władz, organów zatrudnienia oraz prokuratury.

Potencjalny konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor, redaktor, wydawca, recenzent lub członek Rady Naukowej odnosi osobiste lub finansowe korzyści lub ma przekonania, które mogą wpłynąć na jego/jej działania lub obiektywność.

Do najbardziej ilustracyjnych przykładów konfliktu interesów należą:

 • zależność finansowa – bezpośrednia (zatrudnienie, udziały, patenty) i pośrednia (konsulting w organizacjach sponsorujących, płatne ekspertyzy), np. autor prowadzi badania zlecone przez recenzenta.
 • zależność osobista, szczególnie w odniesieniu do współzawodnictwa akademickiego lub pasji intelektualnej,
 • osobiste przekonania, które stoją w bezpośredniej sprzeczności z tematem prowadzonych badań.

Zarówno autor(zy), recenzenci oraz redaktorzy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów podejmą stosowne działania majce na celu jego unikniecie i poinformują zainteresowanych.

Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of The Maritime University of Szczecin) uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w Zeszytach Naukowych wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły oceniane są formalnie przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy są specjalistami tematyki, której dotyczy artykuł. Artykuł nie jest wysyłany do recenzenta z jednostki, z której pochodzi autor. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja"). Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, służący do identyfikacji go na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania.

Lista recenzentów danego roku publikowana jest w każdym ostatnim numerze Zeszytów Naukowych w danym roku. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem znajduje się na stronie internetowej. Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Formularz recenzji:   

Dążąc do przeciwdziałania przypadkom nierzetelności w nauce Redakcja Kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of The Maritime University of Szczecin) wprowadziła zgodną z wytycznymi MNiSW procedurę zabezpieczającą przed przypadkami „ghostwriting” oraz „guest authorship”:

 1. W uzasadnionych przypadkach Redakcja wymaga od autorów przedkładających publikacje złożenia oświadczenia określającego wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt (wzór oświadczenia umieszczony został na stronie internetowej Kwartalnika).
 2. W uzasadnionych przypadkach Redakcja wymaga od autorów publikacji podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 3. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 4. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. 

 
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie